Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
AGOST > del 17 al 31 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Dret de Família i Successions

Crear una base de confiança entre el lletrat i el client és essencial en l'àmbit del dret de família i de successions. PALMALEX li ofereix una forma de treballar que li permet donar resposta a totes les seves preguntes i preocupacions en aquestes matèries. L'enfocament internacional del Bufet ens dóna la possibilitat d'oferir un servei complet en assumptes del dret internacional de família i successions.

En l'àmbit del dret de família prestem els serveis següents:
 • Separació i divorci, assessorament judicial i extrajudicial
 • Contractes i convenis en matèries de separació i divorci
 • Assumptes de pàtria potestat, guàrdia i custòdia i dret de visita i comunicació
 • Aliments i pensions tant per al cònjuge com per als fills, i especialment ens ocupem del reconeixement a Espanya de títols estrangers que versin sobre aquestes matèries a més de la seva execució
 • Assumptes que versin sobre el règim matrimonial
 • Adopció
 • Procediments de tutela i incapacitat


En l'àmbit del dret de successions ens ocupem de:
 • Obtenció del certificat de defunció
 • Obtenció del certificat del Registre Darreres Voluntats
 • En el cas que hagi un testament: obtenir una còpia autoritzada del testament en la Notaria en la qual es va atorgar
 • Si no hi ha testament, procedir a la declaració d'hereus
 • Procedir a inventariar i valorar els béns que componen l'herència
 • Acceptació i repartiment de l'herència, procedint a atorgar davant Notari la corresponent escriptura
 • Liquidació de l'Impost de Successions
 • Inscripció en els Registres oportuns de la nova titularitat dels béns
 • Representació processal si fos necessari
Dret de Família i Successions